• 0722 - 39 69 59
 • info@descarc.ro

Autor: mona

Contractul de partaj

Partajul se poate realiza la notariat, prin contract de partaj, atunci când coproprietarii se înţeleg asupra cotei-părţi ce va reveni fiecăruia. După realizarea actului de partaj, fiecare parte devine proprietară exclusivă asupra unei părţi determinate sau asupra unui bun dintre cele care au format obiectul coproprietăţii.

Contractul de partaj notarial se poate realiza în câteva zile, spre deosebire de partajul în instanță, și cuprinde următoarele etape:

1. Părțile vin la notariat pentru a depune actele necesare (vedeți rubrica de mai jos) și completează cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare;

2. În 2-3 zile, după ce biroul notarial obține extrasul de carte funciară de la OCPI, pățrile pot veni la notariat pentru semnarea contractului.

3. Notarul public înscrie contractul de partaj în cartea funciară în aceeași zi sau în ziua următoare autentificării contractului.

Acte necesare partaj bun imobil

 • acte de identitate părţi;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul partajului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
 • certificate fiscale pe numele fiecăruia dintre coproprietari, eliberate de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că aceștia sunt la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs.
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
 • extrasul de carte funciară se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarii sunt la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).
 • în cazul terenurilor, certificat de urbanism;

Partajarea bunurilor în mod amiabil, prin contract notarial de partaj este mult mai avantajoasă datorită costurilor mai mici și a duratei procedurii față de partajul în instanță.

Acte necesare la Direcția Pașapoarte

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • actele de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 • după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părinte conform art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 (citiţi detalii mai sus), ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă există.

NOTE:

1. Prezenţa minorului este obligatorie la direcția pașapoarte pentru depunerea documentelor pentru eliberarea paşaportului, însă acesta nu poate depune personal documentele, ci doar prin părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;

2. La depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

3. Declaraţiile sau, după caz, procurile speciale autentificate de autorităţile străine vor fi însoţite de o traducere legalizată şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea fi utilizate în faţa autorităţilor străine:

 • se apostilează documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga (Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia – Hertegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Costa Rica, Croația, Cipru, Cehia, Dominica, Ecuador, Estonia, Elveția, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie și Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic, Monaco, Muntenegru, Namibia,Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Oman, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tonga, Triniadad si Tobago, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela);
 • sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară, potrivit prevederilor cuprinse în aceste tratate;
 • se supralegalizează documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus, în baza art. 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.
 • hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

4. Orice act pentru care s-a făcut mențiunea „în original” trebuie prezentat sub această formă, ceea ce înseamnă inclusiv că nu se poate folosi, în cazurile respective, un document trimis prin fax sau e-mail, scanat sau imprimat.

Reducere de 30% la prima descărcare?

X
0
  0
  Coș
  Coșul este golMagazin